Aanpak

Onze aanpak bestaat uit drie stappen. Deze zijn een kennismakingsgesprek, de analyse en de start van de samenwerking.

Stap 1;

U wilt eens van gedachten wisselen over uw onderneming in relatie tot uw bedrijfsverzekeringen? Laten we dan een afspraak plannen.

Luisteren en de juiste vragen stellen

Een kennismaking begint bij ons met luisteren. Goed luisteren om zicht te krijgen op uw visie op ondernemen en verzekeren:

  • Hoe bent u begonnen?
  • Waar bent u op het moment mee bezig?
  • Wat wilt u bereiken?

Een rondleiding door uw bedrijf geeft altijd aanknopingspunten voor een boeiend gesprek. Uiteraard wisselen wij ook met elkaar van gedachten over hoe een mogelijke samenwerking eruit kan zien. Wat zijn uw wensen, wat vindt u belangrijk en wat verwacht u concreet van uw adviseur.

Tijdens het gesprek en de eventuele rondleiding ontstaat een eerste indruk en ontvangt u al een eerste inschatting van uw bedrijfsrisico's. Natuurlijk delen wij onze kennis en ervaring. U krijgt concrete tips en adviezen waar u direct iets aan heeft of die u aan het denken zetten.

Stap 2: Analyse

  • Een inventarisatie van de risico's welke door de onderneming  (met al haar onderdelen) worden gelopen. Bijzondere aandacht zal daarbij gegeven worden aan de risico's die de continuïteit van het  bedrijf merkbaar negatief kunnen beïnvloeden;
  • Een beoordeling in hoeverre de bovengenoemde risico's door de aanwezige verzekeringen  op juiste wijze zijn afgedekt, alsmede het bepalen in hoeverre dit op een zinvolle wijze gebeurt;
  • Een beoordeling of de dekking van de diverse bestaande polissen voldoet aan de eisen welke hieraan binnen de mogelijkheden in de markt mogen worden gesteld;

Stap 3: Start samenwerking

Na het bespreken van onze analyse besluit u om Vast & Zeker aan te stellen als adviseur voor uw bedrijfsverzekeringen. Met een door u ondertekende aanstellingsbrief benaderen wij de bestaande verzekeraars en mogelijk ook andere marktpartijen indien dit u voordeel kan opleveren.

Wij bespreken met u op volledig transparante wijze onze beloning en stellen hiervoor een overeenkomst op. Hierin wordt vastgelegd wat wij voor u doen, wat u van ons mag verwachten en wij van u en onze jaarlijkse beloning.

  • Een voorstel op welke wijze risico's welke momenteel nog niet door verzekering worden afgedekt en waarbij dat wel wenselijk is, kunnen worden verzekerd;
  • Een globale beoordeling van de prijs – kwaliteitsverhouding van de bestaande verzekeringen. Voor de goede orde wordt hierbij aangetekend, dat in dit stadium een uitgebreid marktonderzoek geen onderdeel uitmaakt van het onderzoek.  Uiteraard zal  er  wel getracht worden een zo getrouw mogelijke indicatie te geven van de actuele mogelijkheden in  de markt.

Wat doet Vast & Zeker voor u?